SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI

PREVOĐENJE SA GRČKOG I NA GRČKI

SUDSKI TUMAČ/PREVODILAC ZA GRČKI JEZIK BEOGRAD (lokacija)

je danas jedan od najtraženijih sudskih tumača. Naš sudski prevodilac za grčki obavlja profesionalno i u kratkom roku prevođenje dokumenta na grčki za poslovne ili privatne svrhe.Naši sudski tumači/prevodioci za grčki jezik su ovlašćeni sudski tumači od strane Viših sudova Srbije. Sudski tumač za grčki jezik overava svojim pečatom i potpisom svaki prevedni dokument koji na taj način postaje zvanično priznati prevod.

Sudski tumač za grčki prevodi sledeća dokumenta:

       Medicinsku dokumentaciju:

 • -Razne vrste lekarskih izveštaje

        Lična dokumenta:

 • Sve vrste izvoda iz matičnih knjiga
 • Punomoćja
 • Uverenja o neosuđivanosti iz SUPa ili suda
 • Potvrde o dvostrukom oporezivanju
 • Diplome, dodatke diploma, svedočanstva
 • Lične karte, pasoš
 • Vozačke dozvole
 • Dokumentaciju u vezi penzije

Sve vrste poslovnih  dokumenata:

 • Izvode iz APR-a
 • Ugovore
 • Punomoćja, statute, osnivačka akta
 • Finansijska dokumenta (bilans stanja, bilans uspeha, razne finansijske izveštaje)

Sve vrste sudskih dokumenata:

 • Sudske presude
 • Brakorazvodne parnice
 • Pozive na suđenja

I mnoga druga dokumenta i tekstove 

Usmeno prevođenje:

 • Kod notara
 • Kod matičara
 • U ambasadi
 • Na sastancima 

Overeni prevod dokumenata na grčki i prevod dokumenata sa grčkog na srpski izdajemo u dva istovetna primerka po ceni od jednog. Grčki jezik  zauzima visoko mesto na listama primenjivih i atraktivnih jezika.. Poslednjih nekoliko decenija desila se prava ekspanzija kurseva grčkog jezika, što zbog migracija stanovništva, što zbog naših studenata koji sve češće biraju Grčku kao zemlju za studiranje. Sa rastom veza Srbije i Grčke, rasla je i potreba za prevodima sa srpskog na grčki jezik i sa grčkog na srpski jezik.

Prevodioci i sudski tumači za grčki jezik koji čine naš tim na raspolaganju su Vam za sve vrste prevoda. Svi naši sudski tumači za grčki jezik imaju preko 25 godina iskustva u prevodilaštvu.

Prevod sa overom na grčki jezik i sa grčkog na srpski jezik svih zvaničnih dokumenata ličnih i poslovnih, dokumenta za priznavanje diplome u Grčkoj, dokumenta potrebna za grčku radnu vizu, uverenja, potvrde o rezidentnosti i nerezidentnosti.

Prevodimo na grčki jezik bez overe sudskog prevodioca tekstove za sajtove, brošure, reklamne materijale.

Sudski tumac grcki Beograd
Prevođenje na grčki Beograd